Csak az igazat! – Dógen

posted in: Olvasószoba | 0

Egyszer Dógen így szólt:

– Amikor valaki a Dharmáról vagy a gyakorlás lényegéről kérdez, a zen-szerzeteseknek az igaz Dharma alapján kell válaszolniuk. Ne válaszoljatok olyan ügyes fortélyok segítségével, amelyek nem igazak, azt gondolván, hogy az illető nem a Dharma hordozója, vagy hogy nem képes megérteni, mert csupán kezdő.

A bódhiszattva-előírások1 szelleme olyan, hogy még ha valaki, aki a hínajána-út hordozója, a hínajána-útról kérdez benneteket, akkor is a mahájána szerint kell felelnetek. A Tathágata is ezt tanította egész életében. Az átmeneti tanítás mint ügyes eszköz valójában haszontalan. Végső fokon csak a végső, igaz tanítás hasznos. Ezért ne törődjetek azzal, hogy az illető képes-e megérteni, vagy sem, válaszoljatok az igaz Dharma talaján állva.

Amikor láttok valakit, értékeljétek igaz erényeit. Ne ítélkezzetek fölötte külső megjelenése vagy más felületes jellemzői alapján.

A régi időkben egy ember elment Konfuciuszhoz2, hogy a tanítványa legyen. Konfuciusz megkérdezte tőle:

„Miért akarsz a tanítványom lenni?”

Az illető így felelt:

„Amikor láttalak az udvar felé menni, nagyon nemesnek és méltóságteljesnek tűntél. Így elhatároztam, hogy a tanítványod leszek.”

Ezután Konfuciusz megkérte egyik tanítványát, hogy hozza oda a kétkerekű kocsiját, a ruháit, aranyat, ezüstöt és más kincseket. Odaadta ezeket az embernek, és azt mondta neki:

„Te nem engem tisztelsz” – azzal elküldte.

Dógen még ezt is mondta:

– Az udzsibeli kanpaku3 egyszer a császári udvarban a fürdőházban figyelni kezdte azt az embert, aki a tűzért volt felelős.

Az meglátta a kanpakut, és ráförmedt:

„Ki vagy te? Miért jöttél be a császári udvar fürdőházába engedély nélkül?”

A kanpakut kiküldték a fürdőházból. Ezután levetette a rongyos gúnyát, amelyet viselt, és gyönyörű ruhát öltött. Amikor átöltözve megjelent, a tűzfelelős már messziről felismerte, és mivel nagyon megijedt, elszaladt. A kanpaku levette a ruhát, egy bambuszrúd tetejére akasztotta, és leborult előtte. Valaki megkérdezte, hogy mit csinál, ő pedig így felelt:

„Az emberek nem az erényeim miatt tisztelnek, hanem e ruhadarabok miatt.”

A balga emberek hasonlóképpen tisztelik a másikat. A szent iratokban lévő szavak és mondatok iránti tiszteletük is ugyanilyen.

Egy régi bölcs mondta: „Bár az államférfiak szavai megtöltik a földet, az ő nyelvükben még sincs hiba. Tetteik az egész országot befolyásolják, mégsem haragszik rájuk senki.” Ez azért van, mert azt mondják, amit mondaniuk kell, és azt teszik, amit tenniük kell. Ezek a végső erénynek és az Út lényegének szavai és tettei. Még a világi emberek között is, amikor valaki egyoldalú, személyes értékelés alapján beszél és ítélkezik, abból csak hibák fakadnak. Már elődeink lefektették, hogy a zen-szerzeteseknek mit kell mondaniuk, és hogyan kell cselekedniük. Soha ne ragaszkodjatok az egyoldalú, személyes nézetekhez. Ez az az Út, amelyet a buddhák és pátriárkák gyakorolnak.

Az Út követői! El kell gondolkodnotok saját magatokon. Saját magatokon elgondolkodni azt jelenti, hogy megvizsgáljátok, hogyan tartsátok fenn testeteket és tudatotokat. Ti már Sákjamuni Buddha gyermekei vagytok, tehát meg kell tanulnotok a Tathágata útját. Van egy viselkedési szabályzat, amelyet az előző buddhák dolgoztak ki a testre, a beszédre és a tudatra vonatkozóan. Mindannyiótoknak őket kell követnetek.

Még a világi emberek között is azt mondják, hogy a ruháknak meg kell felelniük a törvényeknek, és a beszédnek összhangban kell lennie az Úttal. A zen-szerzetesekre még inkább érvényes, hogy nem követhetik saját önző elképzeléseiket.