lakat

Adatkezelési tájékoztató a Filosz-Humán Bt. adatkezeléséről

1. Adatkezelő neve, elérhetőségei

 A szolgáltató adatai

   • Név: Filosz Humán Bt.
   • Székhelye: 1031, Budapest, Mosoly u. 19. fsz. 4.
   • Levelezési cím: 1066. Budapest, Oktogon tér 3.
   • Átvételi hely: 1066. Budapest, Oktogon tér 3.
   • Képviselő neve: Sitkéry Zoltán
   • Cégjegyzékszám: 01-06-413948
   • Bejegyző Bíróság neve: Fővárosi Törvényszék
   • Adószám: 28576608-2-41
   • Közösségi adószám: HU- 28576608
   • Számlavezető pénzintézet: Magnetbank
   • Számlaszám: 16200010-61285976
   • Telefonszám: +36-1-321-6459

 

A felhasználók személyes adatainak felhasználása az Adatvédelmi Törvény hatályos szabályozásának értelmében történik. A Filosz Kiadó a rendelkezésére bocsájtott adatokat bizalmasan kezeli, és azokat kizárólag a kért információk, rendelések teljesítésére, ill. a GLS futárszolgálat általi kézbesítés lebonyolítására használja fel. A fentieken kívül a személyes adatokat egyéb harmadik félnek semmilyen formában nem szolgáltatja ki.

 

2. Az adatkezelés jogszabályi háttere

Az adatkezelés lényeges körülményeit az alábbi jogszabályok és magatartási normák szabályozzák:

– az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.),

– a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: Szvt.),

– az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során, Strasbourgban, 1981. január 28. napján kelt Egyezmény kihirdetéséről szóló 1998. évi VI. törvény,

– az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény,

– a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény,

– az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény,

– a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX. 29.) kormányrendelet és

– a Magyar Tartalomszolgáltatók Egyesületének a tartalomszolgáltatásra vonatkozó működési, etikai és eljárási szabályzata, különös tekintettel a személyes adatok és információk kezeléséről és védelméről szóló 2. számú mellékletére.

3. Az adatkezelés célja

Az adatkezelés célja a Filosz Humán Bt. (a továbbiakban: Filosz Kiadó) webshopjában való vásárlás, a megrendelt termékek kiszállítása valamint elektronikus hírlevél küldése érdekében személyes adatok kezelése.

4. Az adatkezelés jogalapja és a kezelhető személyes adatok köre

Az adatkezelés jogalapja az Infotv. 5. § (1) bekezdés a-b) pontjával összhangban az érintett hozzájárulása, valamint a törvény felhatalmazása.

A Jaffa Kiadó az alábbi személyes adatokat kezelheti:

 • viselt név illetve cégnév,
 • telefonszám,
 • e-mail elérhetőség,
 • postázási illetve szállítási cím,
 • számlázási cím.
a.) webáruház üzemeltetéséhez kapcsolódó adatbázis kezelése

Az Szvt. 169. §-ából fakadó törvényi kötelezettség teljesítése érdekében Jaffa Kiadó számvitelei célból a szolgáltatás teljesítéséhez – a termékek szállításához illetve személyes átvételéhez – kötődő adatokat [viselt név illetve cégnév, postázási illetve szállítási cím, számlázási cím] kezeli, mely adatkezelés jogalapja az Infotv. 5. § (1) bekezdés b) pontjával összhangban törvényi felhatalmazás. A további adatkezelés [telefonszám, e-mail elérhetőség] az érintett hozzájárulásával történik, célja a termékek megrendelésével kapcsolatos megerősítő jelzés küldése, valamint esetleges hibákról, akadályokról való értesítés.

b.) hírlevél küldése céljából kezelt adatbázis

Filosz Kiadó elektronikus hírlevél küldése céljából csak az érintett hozzájárulásával, azaz a hírlevélre feliratkozás esetén kezel adatokat [viselt név (vezetéknév, keresztnév) és e-mail elérhetőség].

5. Az adatkezelés időtartama

A Filosz Kiadó a kezelhető személyes adatokat az érintett hozzájárulásának visszavonásáig kezelheti.

Az Szvt. 169. §-a alapján a Jaffa Kiadó a számviteli bizonylatokat 8 évig megőrzi.

6. Adatfeldolgozó igénybevételéről és az általuk ellátott tevékenységről. Adattovábbítás az adatfeldolgozó számára

I. Szerződés alapján, a Filosz Kiadó nevében a GLS Hungary a General Logistics Systems B.V. szállítja el a megrendelt terméket. GLS  adatkezeléséről ezen a linken keresztül tájékozódhat:

http://www.posta.hu/adatvedelmi_szabalyzat

A GLS-nekk, mint adatfeldolgozónak az alábbi adatokat továbbítjuk:

 • Megrendelő neve illetve Számlázási név
 • postázási cím, számlázási cím
 • e-mail cím
 • kiértesítési telefonszám

A GLS az adatokat kizárólag a szállítmány célba juttatásához használja fel.

A Filosz Kiadó könyvelése számára az alábbi adatok kerülnek továbbításra a Szvt.-ből fakadó kötelezettségek teljesítéséért:

 • számlázási név
 • cím,
 • számlázási cím.

II. A Filosz Kiadó alkalmazottai, munkatársai a 4. pontban megjelölt adatokat jogosultak megismerni, azonban azokat nem teszik közzé, harmadik személyek részére nem adják át.

Az adatfeldolgozók tevékenységéért a Filosz Kiadó tartozik felelősséggel.

7. Adatbiztonsági intézkedések

A Filosz Kiadó kijelenti, hogy megfelelő biztonsági intézkedéseket hozott annak érdekében, hogy a személyes adatok védje a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen.

8. Az érintetteket megillető jogok

Az érintettet az adatkezelés időtartamán belül megilleti

 • a tájékoztatáshoz való jog,
 • az adatok helyesbítéséhez való jog,
 • az adatok törléséhez való jog
 • az adatok zárolásához való jog,
 • a tiltakozás joga.

Az érintett az adatkezelés időtartamán belül tájékoztatást kérhet a Filosz Kiadótól a személyes adatai kezeléséről. A Filosz Kiadó a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül írásban, közérthető formában tájékoztatja az érintettet az általa kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá – amennyiben az adatok továbbítására is sor került – arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat.

Az érintett az adatkezelés időtartamán belül kérheti, hogy a Filosz Kiadó a személyes adatait helyesbítse.

Az érintett kérheti, hogy a Filosz Kiadó zárolja a személyes adatot, ha az adatok végleges törlés sértené az érintett jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

Az érintett – az Szvt. 169. §-án alapuló adatkezelés kivételével – kérheti az adatainak törlését.

Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen,

 • ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag a Filosz Kiadó vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy a Filosz Kiadó adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges;
 • ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik.

9. Jogorvoslati lehetőségek

Amennyiben az érintett álláspontja szerint a Filosz Kiadó megsértette valamely, az adatkezelésre vonatkozó törvényi rendelkezést, akkor az általa vélelmezett jogellenes adatkezelés megszüntetése érdekében a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság eljárását kezdeményezheti (levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5., e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; telefon: (+36 1) 391-1400).

Az érintett az információs önrendelkezési jogának megsértése esetén a Filosz Kiadó ellen bírósághoz fordulhat.